h

Scholing

In 2014 zal SP Veendam de leden de scholing “Heel de mens"  weer aanbieden, waar we dieper zullen ingaan op onderstaand fundament van de SP onder leiding van Lian Veenstra.


Kernvisie
Wat drijft de leden van de SP, en mensen die SP stemmen?
Ze vinden allemaal dat het beter, menselijker en socialer kan, hier én elders op de wereld.
Bij het denken en doen staan binnen de SP drie begrippen centraal.
Aan de hand van deze drie begrippen bepalen we wat we voorstellen of steunen, en wat we afwijzen en bestrijden.

Menselijke waardigheid
De overheid kan mensen niet gelukkig maken, maar ze kan wel de omstandigheden zo maken dat mensen met een maximale kans op succes dat geluk kunnen bevorderen.
Menselijke waardigheid veronderstelt een menswaardig bestaan, om te beginnen bestaanszekerheid.
Maar het betekent bijvoorbeeld ook: recht op vrije meningsuiting, recht op democratie, recht op werk, recht op zorg en onderwijs, en recht op een bejegening die blijk geeft van respect.

Gelijkwaardigheid
Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn.
De een is nooit méér dan de ander.
Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving,
en de afwezigheid van enerzijds elke vorm van discriminatie en achterstelling en anderzijds de ongemotiveerde bevoordeling van sommigen.

Solidariteit
Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we tevens dat de mensen niet gelijk zijn.
De mogelijkheden en omstandigheden van de een zijn immers altijd anders dan die van een ander.
Daarom moeten we de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar helpen en voor elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans geven bij het streven naar een gelukkig leven.

U bent hier