h

Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022

30 heel gewone wensen!

 

De ene fontein spuit nog maar net water of de volgende staat al weer in de steigers. Het ene appartementencomplex opent de deuren terwijl voor de volgende de eerste heipalen al weer de bodem ingeslagen worden. Er worden pogingen gedaan om het winkelbestand actueel te houden en er worden duizenden euro’s geïnvesteerd in het verplaatsen van winkels en het verfraaien van gevels. En dan misschien ook nog een extra brug over het Oosterdiep.

Investeren is goed! Maar…het is nu tijd voor al die andere Veendammers! Voor al die mensen die niets hebben aan die fonteinen, die mogelijk nooit zullen wonen in die appartementencomplexen en die zich ondanks al die duizenden euro’s verbazen over de grote hoeveelheid lege winkelpanden en die zich afvragen wie er zo nodig over die nieuwe brug zou willen rijden.

Het moet nu gaan over die Veendammers die gezond willen wonen, zonder tocht en schimmel. Veendammers die, ongeacht hun inkomen mee willen doen op de sportvereniging, op school, in het theater. Veendammers die, als ze onverhoopt ziek worden, gewoon goede zorg willen voor zichzelf of voor hun dierbaren. Veendammers die zich veilig willen verplaatsen in hun eigen dorp en tussen de verschillende dorpen en niet van de sokken gereden willen worden door vrachtverkeer, landbouwverkeer of snelheidsmaniakken. Veendammers die best willen meewerken aan andere energievormen, maar daar niet alleen de lasten van willen hebben, maar daar ook van mee willen profiteren.

Het moet nu gaan over alle Veendammers! Voor ons maakt het niet uit of je huis nu in Wildervank, Westerdiepsterdallen, Korte Akkers, Ommelanderwijk, Tripscompagnie, Zuidwending, Bareveld, Borgercompagnie, Kibbelgaarn, Veendam, Wildervanksterdallen of Numero Dertien staat. Samen vormen wij al sinds 1969 de gemeente Veendam, samen hebben wij er allemaal iets van te vinden en over te zeggen. Samen houden wij het hier leefbaar, voor iedereen!

Al deze inwoners zijn heel gewone mensen, met heel gewone wensen. Laten wij die heel gewone wensen van al deze Veendammers nu eens voorop zetten!

SP Veendam 2022 - 2026


Goed en betaalbaar wonen

 1. Inwoners uit de gemeente hebben voorrang bij nieuwbouw van koopwoningen en bij leegkomende huurwoningen. En, we stellen een zelfbewoningsplicht in en pakken (eventuele) pandjesbazen en malafide kamerverhuurbedrijven stevig aan.

 2. We stoppen de verkoop van sociale huurwoningen. Bij nieuwbouw bestaat 80% uit een mengsel van sociale huurwoningen én betaalbare koopwoningen.

 3. We maken afspraken met de woningcorporaties over het versneld isoleren van woningen en voorzien van zonnepanelen. Daarbij hoort de garantie dat de verlaging van de energielasten hoger is dan de eventuele huurverhoging.

 4. Met de woningcorporaties worden stevige afspraken gemaakt over het onderhoud van de woningen én de directe inspraak van de huurders daarbij. Bij herstructurering (sloop/renovatie/nieuwbouw) van wijken wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de terugkeer van de huidige bewoners, de onderlinge samenhang in een wijk, het belang van groen én van speel – en ontspanningsruimte in de wijk.

Zeggenschap voor dorpen & wijken

 1. Dorpen en wijken die zelf taken willen uitvoeren, die nu nog bij de gemeente liggen, krijgen daar de ruimte én budget voor.

 2. Bij ontwikkelingen in de dorpen en wijken worden inwoners actief in een vroeg stadium betrokken. Hun mening en inbreng telt zwaar in de besluitvorming.

 3. Initiatieven vanuit de dorpen en wijken worden benaderd met een “ja-mits-houding” en de gemeente biedt waar nodig hulp.

 4. We brengen inwoners en de diverse verenigingen en organisaties die actief zijn in een dorp of wijk (waar nodig) met elkaar in contact. Samen vormen zij het dorp of de wijk, samen kunnen zij hem sterker maken.

Passende zorg

 1. We gebruiken de komende twee jaar (nieuwe aanbesteding) om te onderzoeken hoe en of we de thuiszorg als gemeentelijke dienst kunnen organiseren. Daarmee halen we de marktwerking uit de zorg en bieden we stabiliteit aan cliënten én personeel.

 2. Zowel bij de uitvoering van de jeugdhulp als bij de Wmo gaan we vol inzetten op preventief werken. We organiseren snel contact met onze inwoners, zodat wij hen én zijn ons snel kunnen bereiken wanneer dat nodig is. Op deze manier kunnen we (mogelijk) grotere problemen voorkomen. De terugkeer van de wijkverpleegkundige hoort bij deze preventieve manier van werken.

 3. Zorg – en hulpvragen kunnen telefonisch en digitaal gedaan worden, maar ook op vaste punten in de dorpen en wijken. De gemeente organiseert, samen met de zorgaanbieders, vaste spreekuren in verschillende wijkgebouwen en/of dorpshuizen.

 4. Zorg – en hulpvragen worden individueel behandeld, en het antwoord op de hulpvraag is altijd maatwerk. De beoordeling van de professional is daarbij leidend. Bij de aanvragen voor hulp gaan we uit van vertrouwen in onze inwoners.

 5. Er komt een onafhankelijke bemiddelaar die de cliënt bijstaat wanneer de aanvragen stroef of te traag verlopen. Voor beroep – en bezwaar worden de procedures helder verwoord én aan cliënten meegedeeld. De termijnen voor beroep – en bezwaar worden (waar mogelijk) verlengd voor de inwoners.

 6. Verschillende Kabinetten hebben de afgelopen jaren veel taken overgedragen aan de gemeenten, helaas te vaak met veel te weinig geld erbij. We blijven ons als gemeente, samen met andere overheden, hard maken voor voldoenden financiële middelen vanuit Den Haag.

Iedereen doet mee

 1. De gemeente gaat tientallen langdurig werkzoekenden, die in het bedrijfsleven niet aan de slag komen, een gesubsidieerde (basis)baan aanbieden bij maatschappelijke instellingen.

 2. De mogelijkheden om gebruik te maken van inkomensondersteunende voorzieningen worden verruimd. We trekken (in overleg met de verschillende instanties) de normen gelijk. Waarbij het uiteindelijke doel is dat iedereen tot 130% van het sociaal minimum gebruik kan maken van de verschillenden voorzieningen.

 3. We brengen elke 2 jaar (of bij wijziging beleid) een eenvoudige, overzichtelijke huis-aan-huis folder uit met alle regelingen en voorzieningen (ook specifiek voor ouderen/AOW-ers) en contactgegevens van organisaties. We zorgen er voor dat alle regelingen ook goed te vinden zijn op onze toegankelijke en overzichtelijke website.

 4. De gemeente informeert actief over de beschikbare regelingen en voorzieningen in gesprekken met inwoners die zich met problemen melden. Jongeren (én hun ouders) ontvangen op hun 18e verjaardag een folder waarin beschreven staat wat er voor hun vanaf dat moment gaat veranderen.

 5. We gaan het komende jaar onderzoeken of en zo ja in welke vorm we de schuldhulpverlening en budgetbeheer tot gemeentelijke dienst kunnen omvormen. We gaan door met het dichtbij preventief werken en zoeken inwoners actief op wanneer zich achterstanden in betalingen voordoen.

 6. Ondersteunende organisaties als Voedselbank, de kledingbank, Humanitas, Stichting Leergeld en Sport & Cultuurfonds kunnen rekenen op warme steun vanuit de gemeente. We blazen het Armoedepact actief nieuw leven in, met als doel het onderling versterken en het delen van kennis.

 7. We gaan ervaringsdeskundigen actief (en betaald) inzetten om ons eigen beleid beter te maken, maar ook in de gesprekken die we als gemeente met inwoners voeren.

Besturen doen we zo

 1. De gemeente is een actieve bondgenoot van haar inwoners en ondersteunt de gedupeerden van de zou/gaswinning (pro) actief in hun strijd voor gerechtigheid. Daarnaast zal zij niets nalaten om een verdere vernieling van onze bodem te stoppen.

 2. De uitdagingen in onze regio (midden-zuidoost Groningen) zijn groot, die kunnen we alleen het hoofd bieden als we nadrukkelijk de samenwerking zoeken met onze buurgemeenten en voorkomen dat we elkaar onderling beconcurreren.

 3. Op grote onderwerpen als energie, klimaat, omgevingswet staat er veel te gebeuren. Zaken die grote invloed kunnen hebben op onze inwoners. Voordat er definitieve besluiten genomen worden informeren we de inwoners via duidelijke huis-aan-huis folders, onze website/facebookpagina en waar nodig met (meerdere) inloopavonden.

 4. De gemeenteraad stelt zich actief op voor de meningen en vragen van inwoners. Dat zou kunnen via een verruiming van de inspraakmogelijkheden tijdens raad – en commissievergaderingen. Ook het concept “In gesprek met de Raad” en vormen van inloopavonden, kunnen hier aan bijdragen.

 5. De gemeenteraad én het college zijn de boegbeelden van onze gemeente, niet alleen in vergaderzalen, maar vooral in onze dorpen en wijken. Naast verzoeken om gesprekken of bezoeken vanuit inwoners en organisaties, gaat zij ook zelf, actief op (werk)bezoek bij inwoners en organisaties in onze wijken en dorpen.

Nog een paar heel gewone wensen

 1. Er is geen ruimte voor vervuilende en overlast gevende bedrijven, zoals industriële biovergisters, in onze kernen. De belangen van de inwoners van Borgercompagnie wegen zwaarder dan de belangen van desbetreffende ondernemer. De gemeente stelt alles in het werk om de overlast te stoppen en gaat nu handhaven. Uiteindelijke doel is of verplaatsing naar een industrieterrein, of sluiting op de huidige locatie.

 2. Naast een verkeersonderzoek m.b.t. nut – en noodzaak van een brug tussen de Bendiksstraat en de DWM-weg komt er een groter onderzoek naar de verschillende verkeersstromen in de gemeente. Doel daarbij is om het verkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen, de wijken te ontzien, de verkeersveiligheid te vergroten en de (levensgevaarlijke) snelheden fors te verlagen.

 3. Voor windmolens is geen plek meer in onze gemeente. Nu al worden we aan alle kanten ingesloten door gigantische windparken die onze horizon vervuilen en onze inwoners confronteren met (laagfrequent) geluidsoverlast.

 4. We kiezen voor groene energie d.m.v. zonnepanelen op daken. Daarbij kijken we vooral ook naar grote bedrijfspanden op industrieterreinen. Daarna kan er gekeken worden naar lege percelen op bedrijvenparken en als allerlaatste naar landbouwgronden. We ontwikkelen een visie, in samenspraak met onze buurgemeenten, over waar we wel/geen zonnepanelen willen. De opbrengsten van deze zonneparken komen ten minste voor de helft ten goede aan de omwonenden en de gemeenschap.

 

SP Veendam 2022 - 2026

U bent hier