h

Fractievoorzitter Harry Schoonewille aan het woord

1 juli 2020

Fractievoorzitter Harry Schoonewille aan het woord

Foto: SP

Beste lezers,

 

Maandag 29 juni 2019, j.l.  was er een raadsvergadering, waarvan een van de belangrijkste onderwerpen de vaststelling van de Jaarrekening 2019 en de Voorjaarsnota 2020 was.

 

Met de Jaarrekening 2019 legt het college van de burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over hoe ze in 2019, zeg maar met het hun beschikbare geld, zijn omgegaan.

De Voorjaarsnota 2020 is een tussenstand. In dat document wordt beschreven, hoe de huidige stand van zaken is, of er afwijkingen zijn en wat de verwachtingen zullen zijn.

Alle fractievoorzitters, geven hun Algemene Beschouwingen. Een verhaal over, hoe zij het zien.

 

Ik heb als fractievoorzitter op hoofdlijnen het volgende gezegd:

Onze zorgen liggen bij het tekort van ongeveer van 3,3 miljoen euro op de Jeugdzorg. Keer op keer heeft de fractie gevraagd aan het college, aan de wethouder, hoe groot dat te kort op de Jeugdzorg zou gaan worden en telkens kregen we ontwijkende- en nikszeggende antwoorden.

 

Het zijn niet alleen de kosten van de jeugdzorg, maar ook de dreigende tekorten rondom de decentralisatie van Beschermd Wonen. Er is een aanbestedingstraject Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarbij ik kan voorspellen dat lonen, prijzen en tarieven hoger gaan uitvallen.

 

Wij willen als raad een helder beeld hebben en college maak inzichtelijk welke bedreigingen, kortingen, financiële risico’s de gemeente te wachten staan.

De SP laat weten dat zij geen bezuinigingen binnen het sociaal domein zal accepteren. De kortingen mag je niet neerleggen bij de mensen, die het al moeilijk en beroerd hebben.”

 

Ik heb natuurlijk meer gezegd, wil je dit naluisteren, dan kan dat op de site van de gemeente Veendam, onder het kopje gemeenteraad.

Wij vinden, dat de stukken hoofdzakelijk gaan over stenen en asfalt. Ze hebben ongeveer 84 bladzijden tekst en er gaan maar 12 bladzijden over het Sociaal Domein. Terwijl dat Sociaal Domein 60 procent van de hele begroting uitmaakt.

 

Het is wrang om te zien dat de zorg en inkomensondersteuning aan de mensen in Veendam minimaal wordt beschreven.

Duidelijk is dat de collegepartijen meer oog hebben voor gebouwen en pleinen.

 

Vriendelijke groet

 

Harry Schoonewille

Fractievoorzitter.

0611345453

Reactie toevoegen

U bent hier